Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden/Garantie

Hoekman Scooters

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen Hoekman scooters en daaraan gelieerde ondernemingen met haar klanten zijn gesloten.

Bij het sluiten van de overeenkomst in de winkel (s) en ook in het geval de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hoekman scooters voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien voor de klant en zal Hoekman scooters bewerkstelligen dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
dienst(en): werkzaamheden die Hoekman scooters op verzoek van de klant met betrekking tot een voertuig verricht. Hieronder vallen onder meer: het monteren en assembleren van een besteld voertuig, het onderhouden, repareren en opvoeren van een voertuig,  het aanvragen van een kentekenregistratie en het transporteren (transportservice) van een voertuig .
Hoekman scooters, bezoekadres: Zwolseweg 336, 7345AK, Wenum-Wiesel, 0631071845, info@hoekmanscooters.nl, kvk nummer: 65566939 en BTW-nummer: NL002294450B062
klant: een consument of ondernemer/onderneming die met Hoekman scooters een overeenkomst aangaat met betrekking tot een nieuw of gebruikt product,;
standaard kosten: de minimum kosten voor de voertuigen die in de prijs zijn verwerkt en niet optioneel zijn voor de klant waaronder mede begrepen de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt en de transportkosten naar de klant als die in de aangeduide prijs zitten verwerkt tenzij anders schriftelijk vermeld. Bij nieuwe gekentekende voertuigen vallen daar eveneens onder: de leges en de kosten van het kenteken en in voorkomend geval de bpm;
optionele kosten: kosten voor optionele, aanvullende diensten of producten die niet behoren tot de standaard kosten die in de aangeduide prijs hiervan zijn verdisconteerd.
overeenkomst: iedere overeenkomst die de klant met Hoekman scooters aangaat inzake een dienst en/of de (ver)koop van een product.
product: de aanduiding van een voertuig en/of, een of meerdere accessoire(s) en/of onderdelen voor voertuigen, alsmede enige andere roerende zaak die de klant bij Hoekman scooters aanschaft;
voertuig: alle tot het assortiment van Hoekman scooters behorende voertuigen waaronder mede begrepen (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter) al dan niet met zijspan, e-steps, driewielers en scootmobiels;
inruil een voertuig dat in het kader van de overeenkomst door de koper van een voertuig ter in ruil aan Hoekman scooters wordt verkocht,;

Artikel 2 – De Aanbieding

 1. Hoekman scooters doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod vermeld de prijs van het product en/of de dienst. De prijs van een aangeboden voertuig omvat ten minste de standaardkosten.
 2. De klant dient een aanbod binnen de door Hoekman scooters gestelde termijn te aanvaarden.
 3. Indien een termijn ontbreekt, kan het aanbod enkel direct integraal worden aanvaard.
 4. Kennelijke vergissingen, zoals verschrijvingen in een (prijs)aanbieding, welke verschrijving/vergissing kenbaar is aan de hand van de in de markt regulier geldende vergelijkbare aanbiedingen in het aanbod, binden Hoekman scooters niet.
 5. Als Hoekman scooters gebruik maakt van afbeeldingen van een product dan streeft zij ernaar het product waarheidsgetrouw weer te geven. Door lichtval of door de instellingen kan het uiterlijk van een product in werkelijkheid afwijken.

Artikel 3 – De Overeenkomst

 1. Een overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Hoekman scooters verstrekt de klant een kopie van de overeenkomst of bevestigt de inhoud van de overeenkomst per e-mail.
 2. In een overeenkomst staat in ieder geval:
  1. de identiteit en contactgegevens van Hoekman scooters: Zwolseweg 336, 7345AK, Wenum-Wiesel, 0631071845, info@hoekmanscooters.nl;
  2. de omschrijving van het betreffende product of de producten;
  3. de prijs van de producten op het moment van koop en verkoop, gespecificeerd per product, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
  4. de bij de aanschaf van een voertuig optionele kosten;
  5. een verwijzing naar de relevante garantiebepalingen. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
  6. de wijze van betaling; en
  7. de vermoedelijke leveringsdatum.
 3. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, streeft Hoekman scooters ernaar het product binnen 12 weken na het sluiten van de overeenkomst te leveren.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/ Stijgingen

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vaste als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte voertuigen te allen tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, mogen naast de genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen in de vaste of  niet-vast overeengekomen prijzen van voertuigen worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door Hoekman scooters plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen kunnen ook optreden als gevolg van een heffing door de overheid. Hoekman scooters brengt de klant zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging op deze gronden kan de klant de overeenkomst niet ontbinden.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud en Risico overgang

 1. Het product blijft eigendom van Hoekman scooters of leverancier zolang de klant al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst verschuldigd is, niet volledig heeft voldaan en het product niet feitelijk aan de klant is geleverd.
 2. Het product is tot het moment van feitelijke levering voor risico van Hoekman scooters. Op het moment van levering aan de klant gaat het risico van het product over op de klant.
 3. De klant kan een voertuig enkel in ontvangst nemen na het voertuig te hebben geïnspecteerd en na schriftelijk uitdrukkelijk te hebben verklaard het voertuig in goede orde te hebben ontvangen.

Artikel 6 – Levertermijnen, levering en verzuim

 1. De door Hoekman scooters gecommuniceerde levertermijnen zijn geen fatale termijnen en enkel ter indicatie.
 2. Hoekman scooters streeft ernaar haar leveringstermijnen zo goed mogelijk in te schatten. Door de steeds wijzigende externe mondiale omstandigheden zoals belemmeringen in de internationale logistiek en schaarste aan grondstoffen en vertragingen bij toeleveranciers, kan Hoekman scooters echter niet garanderen dat een indicatieve levertermijn gehaald wordt.
 3. In de kalendermaanden maart tot en met augustus zijn levertijden standaard langer vanwege extreme drukte door de grote vraag naar voertuigen, waaronder (elektrische) scooters.

Artikel 7 – Annulering overeenkomst gesloten in de winkel

 1. Voor overeenkomsten die de klant binnen een verkoopruimte (in een winkel en webshop) van Hoekman scooters sluit, geldt dat de klant de overeenkomst enkel kan annuleren indien:
  de klant een voertuig aanschaft en (indien verplicht) nog geen kentekenregistratie is aangevraagd; of
  b. het product nog niet gereed is gemaakt voor afhaal of verzending.
  De annulering dient schriftelijk te geschieden.
 2. In het geval van annulering voldoet de klant aan Hoekman scooters een beëindigingsvergoeding ter compensatie van de door Hoekman scooters inmiddels verrichte diensten en opgetreden waardeverminderingen van het product. De beëindigingsvergoeding bedraagt 25 %van de prijs. Afwijkingen hierop zijn slechts geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen.
 3. De beëindigingsvergoeding voldoet de klant binnen 10 dagen na de annulering. Bij het niet tijdig voldoen van deze beëindigingsvergoeding is Hoekman scooters gerechtigd betaling van deze vergoeding te incasseren of volledige nakoming van de door de koper geannuleerde overeenkomst te verlangen. In het laatste geval kan de klant geen beroep meer doen op de annulering.

Artikel 8 – Overeenkomst koop op afstand (bedenktijd) – specifieke bepalingen

 1. Een klant die een consument is heeft aanspraak op de wettelijke consumentenbeschermende bepalingen indien een overeenkomst is aangegaan uitsluitend met gebruik van een communicatiemiddel op afstand (bijvoorbeeld online, telefonisch, per e-mail of dergelijke). In dat geval kan de consument-klant zonder opgaaf van redenen onder andere een overeenkomst ontbinden:
  Voor wat betreft koopovereenkomsten, dan wel de koopgedeeltes van een overeenkomst: binnen veertien dagen nadat het product door de klant (of een aangewezen derde) in ontvangst is genomen;
  b. Voor wat betreft diensten, dan wel de dienstengedeeltes van een overeenkomst, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst inzake dienstverlening is gesloten.
 2. De consument-klant ontbindt de overeenkomst door Hoekman scooters middels een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te ontbinden. Een modelformulier voor het inroepen van het ontbindingsrecht is onder aan deze pagina te vinden.
 3. Dit recht van ontbinding geldt niet voor maatwerkproducten, die volgens specificaties van de consument-klant zijn vervaardigd. Hieronder vallen mede begrepen (maar niet uitsluitend) standaard voertuigen waaraan op verzoek van de klant accessoires of onderdelen zijn toegevoegd of verwijderd en/of werkzaamheden zijn verricht om het voertuig op verzoek van de klant aan te passen waardoor deze afwijkt van het standaard (basis)model.
 4. Als de consument-klant het recht van ontbinding uitoefent, krijgt de consument-klant het betaalde bedrag voor de betreffende overeenkomst terug, na aftrek van de volgende kosten die voor rekening van de consument-klant komen:
  1. de kosten voor het terugsturen van het betreffend product;
  2. de kosten voor de diensten die Hoekman scooters tijdens de ontbindingstermijn heeft verricht, mits de consument-klant hiervoor zijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (waaronder de montage van een voertuig, het verrichten van een kentekenregistratie en aanvullende afgenomen diensten).
 5. In het geval waarin Hoekman scooters het betreffende product daarna niet meer als een nieuw product kan verkopen, bijvoorbeeld doordat als gevolg van de montage van het voertuig montagesporen zichtbaar zijn of doordat een kentekenregistratie al is verricht, draagt de consument-klant in het geval van ontbinding deze kosten, welke gelijk zijn aan de aanbetaling. Bij uitoefening van het ontbindingsrecht krijgt de consument-klant zijn aanbetaling in dergelijke gevallen niet terug.
 6. Het recht van ontbinding geldt niet voor diensten die Hoekman scooters op verzoek van de klant heeft verricht en afgerond tijdens de ontbindings- /herroepingstermijn. Bij iedere overeenkomst doet de klant conform art. 6:230p, lid 1, sub d, sub 2, BW afstand van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst ten aanzien van deze diensten. Hoekman scooters attendeert de klant hierop voordat de klant besluit een overeenkomst aan te gaan.
 7. Bij uitoefening van het ontbindingsrecht als hiervoor omschreven  krijgt de consument-klant het aankoopbedrag terug, na aftrek van de kosten voor de verrichte diensten, verzendingskosten en eventuele opgetreden waardeverminderingen.
 8. De kosten die de consument-klant terugkrijgt, voldoet Hoekman scooters binnen 14 dagen nadat Hoekman scooters op de hoogte is gesteld van de uitoefening van de ontbinding. Hoekman scooters hanteert dan dezelfde betaalwijze als de consument-klant hanteerde, tenzij Hoekman scooters en de consument-klant anders overeenkomen.

Artikel 9 – Overeenkomst Diensten – specifieke bepalingen

 1. Hoekman scooters is gerechtigd een dienst te laten uitvoeren door een aan Hoekman scooters gelieerde onderneming.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst tot het verlenen van diensten, geeft Hoekman scooters vooraf een prijsopgave en een leveringsdatum. Deze prijsopgave en leveringsdatum betreffen indicaties, tenzij Hoekman scooters en de klant uitdrukkelijk anders vooraf en schriftelijk zijn overeenkomen.
 3. Een gegeven prijsindicatie voor onderhoud of reparatie kan in werkelijkheid afwijken als gevolg van nadere inspectie door Hoekman scooters. Indien het onderhoud/reparatiebedrag van een voertuig met 20 % wordt overschreden, of dreigt te worden overschreden zal Hoekman scooters contact opnemen met de klant om de meerkosten te bespreken tenzij partijen onderling een ander overschrijdingsbedrag of percentage hebben afgesproken.
 4. Hoekman scooters informeert een klant zo spoedig mogelijk als duidelijk wordt dat werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan was ingeschat en informeert de klant over de nieuw verwachte afrondingsdatum. De klant aanvaardt dat tijdens het verrichten van diensten, Hoekman scooters in afwachting kan zijn van vervangende onderdelen en in dat kader afhankelijk is van de internationale logistiek.
 5. De klant mag de dienst op ieder gewenst moment beëindigen. De kosten die Hoekman scooters op het moment van de beëindiging al heeft gemaakt, zoals noodzakelijke inkoopkosten, en de kosten voor de werkzaamheden die al zijn afgerond, zijn dan verschuldigd.
 6. Hoekman scooters verstrekt de klant een gespecificeerde rekening van de uitgevoerde werkzaamheden.
 7. Na afronding van de diensten, verkrijgt de klant een bericht dat de klant het voertuig kan ophalen of dat het voertuig wordt bezorgd indien van die dienst gebruik wordt gemaakt dan wel valt binnen het gekozen onderhoudspakket. Indien de klant het voertuig niet binnen één week na deze kennisgeving ophaalt of , in geval transportservice is afgesproken,  het product niet aanneemt, is Hoekman scooters gerechtigd de alsdan geldende bewaringskosten in rekening te brengen. Deze bewaringskosten bedragen in ieder geval € 5,00 per dag vanaf het moment dat een termijn van één week na berichtgeving tot afronding van de diensten is verstreken en vanaf de tweede week € 10,00 per dag.
 8. In het geval waarin de klant het voertuig niet ophaalt of aanneemt binnen een tweede gestelde termijn van vier weken, is Hoekman scooters gerechtigd de betreffende voertuig in eigendom op te eisen na een daartoe strekkend voorafgaande schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de klant.
 9. De klant aanvaardt dat Hoekman scooters voor dat geval een onherroepelijke volmacht verkrijgt om namens de klant een dergelijke eigendomsoverdracht te bewerkstelligen; waaronder om namens de klant tenaamstellingen te verrichten. Een dergelijke eigendomsoverdracht geschiedt alsdan om niet.
 10. Als een klant bij het uitvoeren van een dienst hierom vooraf vraagt, verschaft  Hoekman scooters na het vervangen de klant het bezit van de oude onderdelen, tenzij dit in redelijkheid niet van Hoekman scooters kan worden verlangd.
 11. Als de klant niet, of niet binnen een Hoekman scooters aangekondigde redelijke termijn, om teruggave van de oude onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Hoekman scooters, zonder dat de klant recht heeft op een vergoeding. De klant wordt alsdan geacht afstand te hebben gedaan.
 12. Wanneer er sprake is van vervanging van een onderdeel zonder garantie of om niet, kan Hoekman scooters weigeren de oude onderdelen af te geven en komt het eigendom van die oude onderdelen toe aan Hoekman scooters.
 13. Bij een opdracht tot onderhoud, reparatie of inspectie, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat hij voor eigen rekening het betreffende voertuig voor meerdere weken niet in diens bezit heeft. Vervangend vervoer is niet inbegrepen bij enige prijsopgave.

Artikel 10 – Eigen risico bij opdracht tot opvoeren

 1. De klant aanvaardt dat het opvoeren van een voertuig geheel op eigen risico en geheel voor eigen rekening geschiedt. De eventueel door Hoekman scooters of diens toeleverancier gecommuniceerde snelheden zijn indicatief van aard. De daadwerkelijke snelheid kan afwijken. De klant is zich ervan bewust dat het rondrijden met een opgevoerd voertuig op de openbare weg verboden is. Alle risico’s, waaronder een eventuele WOK-melding of boete als gevolg van het gebruik van een opgevoerde voertuig, komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 11 – Garantie op producten (voertuigen en onderdelen/accessoires)

 1. Hoekman scooters geeft geen garantie op producten van derden-leveranciers Op nieuwe voertuigen en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, naast eventuele wettelijk rechten van de consument.
 2. Een beroep op een garantie van de fabrikant of importeur kan door de klant rechtstreeks geschieden bij de betreffende fabrikant. De garantievoorwaarden verschillen per product en merk. De klant dient zelf de betreffende garantievoorwaarden en de meldingstermijn te raadplegen.In aanvulling hierop geldt dat de consument-klant zich ook tot Hoekman scooters kan wenden waarbij in onderling overleg wordt bekeken of de consument-klant de garantie zal laten afhandelen door de fabrikant/importeur al dan niet via  Hoekman scooters.
 3. Op gebruikte voertuigen, onderdelen en accessoires verleent Hoekman scooters geen garantie, tenzij Hoekman scooters uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard (beperkte) garantie te verlenen.
 4. Garantie is in ieder geval uitgesloten indien:
  1. de klant heeft nagelaten de voor zijn voertuig voorgeschreven onderhoudsbeurten (tijdig) te laten uitvoeren bij Hoekman scooters;
  2. de klant de voertuig (waaronder het oliepeil) niet op normale wijze onderhoudt;
  3. het voertuig betrokken is geweest bij een ongeval;
  4. het normale dan wel niet bovenmatige slijtage betreft;
  5. het voertuig onzorgvuldig is gebruikt door de klant;
  6. het voertuig op onkundige wijze is onderhouden of aangepast waaronder maar niet beperkt tot de montage van niet originele accessoires in of aan het voertuig.

Hoekman scooters is niet aansprakelijk voor het schade direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van de producten (of de omstandigheden als hierboven omschreven) behoudens opzet of grove schuld van Hoekman scooters

Artikel 12 – Garantie op reparaties en transportkosten

 1. Hoekman scooters garandeert de klant een goede uitvoering van door haar aangenomen reparatie opdrachten ten aanzien van voertuigen, gedurende een periode van drie maanden, te bepalen vanaf het tijdstip dat de voertuig weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de opdracht. Niet onder de garantie valt 1) slijtage (bijvoorbeeld aan banden en tandwielen); en 2) defecten vanwege onjuist onderhoud of gebruik.
 2. Hoekman scooters verstrekt geen garantie op opgedragen noodreparaties;
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  1. De klant , na het constateren van enig gebrek, Hoekman scooters hiervan niet onverwijld op de hoogte stelt;
  2. Hoekman scooters niet in de gelegenheid wordt gesteld het gebrek alsnog te verhelpen;
  3. een derde werkzaamheden aan de voertuig heeft verricht
  4. het gebrek aan enig handelen of nalaten van de klant of derden is te wijten en/of als nieuw gebrek is ontstaan na de reparatiedienst.
 4. Hoekman scooters is niet aansprakelijk jegens de klant voor schade ontstaan aan een product tijdens de uitvoering van de transportservice behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hoekman scooters.  De aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot directe schade (kosten herstel). Iedere andere vergoeding van alle andere vormen van schade is uitgesloten.
 5. Transportservice / kosten is een losse dienst deze vallen niet onder de garantie.

Artikel 13 –Betaling

 1. Betalingen geschieden contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van Hoekman scooters. Betaling geschiedt op het moment van het ophalen of afleveren van het voertuig, onderdeel of accessoire of onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden.
 2. Bij overeenkomsten op afstand of buiten verkoopruimten, zoals online, verricht de klant een aanbetaling. Het resterende bedrag voldoet de klant uiterlijk bij de ontvangst van het voertuig.
 3. Hoekman scooters en de klant kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan geldt betaling bij ophalen (in geval van transportservice)  aflevering danwel overdracht .
 4. De klant moet het verschuldigde bedrag betalen voor het verstrijken van de betalingsdatum. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Hoekman scooters is gewezen op de te late betaling en de termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hoekman scooters gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 14 – Opschorting, retentie en eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen, is Hoekman scooters gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of het retentierecht uit te oefenen met betrekking tot de producten die Hoekman scooters houdt voor de klant.
 2. Hoekman scooters kan deze rechten blijven uitoefenen als de klant een juridische procedure aanhangig heeft gemaakt, tenzij de klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in een depot.
 3. Het aan de klant geleverd voertuig blijft eigendom van Hoekman scooters tot de klant al zijn betalingsverplichtingen onder de koopovereenkomst heeft voldaan. De klant is (ook tijdens uitoefening van het retentierecht door Hoekman scooters) verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen verlies (casco dekking voertuig). Daarnaast moet de klant een WA-verzekering afsluiten. Verder moet de klant op zijn kosten eventueel onderhoud aan het voertuig laten uitvoeren.

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de klant die worden vermeld bij een overeenkomst worden door Hoekman scooters verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Hoekman scooters streeft ernaar om tijdig aan haar verplichtingen te voldoen. Helaas kan als gevolg van overmachtssituatie de uitvoering van de overeenkomst met de klant worden beïnvloed. Enkele voorbeelden hiervan zijn overheidsmaatregelen die zijn getroffen als gevolg pandemieën, handelsembargo’s, dan wel maatregelen of beperkingen die (al dan niet buitenlandse) leveranciers van Hoekman scooters treffen. In dergelijke gevallen kan Hoekman scooters haar verplichtingen uitstellen totdat zij haar reguliere bedrijfsvoering kan hervatten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. Bij elektronische producten is wereldwijd sprake van een tekort en/of schaarste aan grondstoffen; zoals lithium en accu’s. Bij elektronische producten is Hoekman scooters te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hoekman scooters streeft daarbij ernaar de klant een alternatief product te bieden.

Artikel 17 – Gebruik of levering buiten Nederland

 1. Voor producten die worden geleverd of gebruikt buiten Nederland geldt dat de klant er geheel zelf verantwoordelijk voor is om te controleren of het betreffende product voldoet aan de wetgeving van het betreffende land. Hoekman scooters is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet voldoen van door haar geleverde producten aan buitenlandse wet- en regelgeving.

Artikel 18 – Slotbepalingen

 1. Hoekman scooters is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst met een klant te laten uitvoeren door een aan Hoekman scooters gelieerde onderneming.
 2. Vorderingen jegens Hoekman scooters zijn persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige gedeelte van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Klant en Hoekman scooters zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Indien Hoekman scooters niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hoekman scooters in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. Op deze algemene voorwaarden en iedere overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 6. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 7. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, dan wel daarmee verband houden, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Voor zover deze uitsluitende bevoegdheid niet voor consumenten kan gelden, kan de consument-klant ook een geschil aanhangig maken in het arrondissement waarin de consument-klant woont/verblijft.

 

Standaard garantie

Nieuwe scooters of brommers hebben standaard 2 jaar garantie of tot 6.000 kilometer. De garantie is alleen van toepassing op fabrieksfouten en niet op slijtage gevoelige onderdelen. De fabrieksgarantie is enkel op de materialen (onderdelen) en niet op het arbeidsloon. Ook de transport zoals onze haal- en brengservice valt niet onder deze garantie.

Garantie op nieuwe scooters

Heeft u de brommer of scooter bij ons gekocht en hem door ons rijklaar laten maken, dan heeft u garantie op de onderdelen maar het arbeidsloon voor het vervangen van de onderdelen zal wel betaald moeten worden. Andere kosten waaronder onze haal- en brengservice of eventuele andere onkosten worden niet vergoed. Het koopcontract kan niet worden ontbonden op een reeds geleverde bromfiets of scooter.

Onderhoudsbeurten

4-takt

 • 1ebeurt = tussen de 500 en 1000km
 • 2ebeurt = tussen de 2000 en 3000 km
 •      3een overige beurten: elke 3000- 4000km of elk jaar

Elektrische voertuigen:

 • 1ebeurt = tussen de 500 en 1000km
 • 2ebeurt en overige beurten = elke 4000km of elk jaar

*Onderhoud komt altijd voor de rekening van de koper.

2de Hands brommers of scooters

Onze 2de hands brommers of scooters boven de 500,- euro worden altijd geleverd inclusief onderhoudsbeurt en 3 maanden garantie op de draaiende delen van de motor.

Om garantie te kunnen claimen moet u de factuur en het kentekenbewijs overleggen. De garantie gaat in vanaf de dag van de tenaamstelling.

Tips voor dagelijks onderhoud

 • Bij koude start, eerst 3x gas geven
 • Banden spanning controleren. Voorband 1.9 bar en achterband 2.1 bar.
 • Olie peilen. Peil de olie met een koude motor. Bijvullen indien nodig.
 • Bromfiets/scooter rustig warm rijden
 • Schoonhouden
 • Brandstof 2 takt = Euro 98 E5 + 2-takt olie
 • Brandstof 4 takt = Euro 98 E5

Garantie vervalt bij

 • Na ondeskundig gebruik of door gebruik waarvoor de scooter of bromfiets niet is bestemd.
 • Na het niet op tijd uitvoeren van de onderhoudsbeurten.
 • Na het door derde sleutelen aan de brommer of scooter, zijnde een niet erkende dealer
 • Na het opvoeren van de brommer of scooter op welke wijze dan ook
 • Na schade door val, aanrijding of beschadiging
 • Na doorverkoop aan derden.
 • Het gebruik voor commerciële doeleinden

Wat niet onder garantie valt

 • Batterijen (accu), banden, bekabeling, lampjes of leds, remmen, remblokken of remschijven, riemen, filters, poulies, koppeling of andere slijtagegevoelige onderdelen.
 • Slijtage die gevolg is van normaal gebruik
 • Breukschade of roestvorming
 • Op kunststof onderdelen of kuiponderdelen wordt enkel garantie verleend wanneer er fabricage- of constructiefouten worden geconstateerd voor de aflevering van de nieuwe brommer of scooter.

Opvoeren

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het opvoeren van uw brommer of scooter, onder welke omstandigheden dan ook. Wanneer u de brommer of scooter opvoert dan raden wij u aan om deze enkel op eigen terrein te gebruiken.

Onze merken